เงื่อนไขและข้อตกลง

ทาง order2easy เป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น order2easy จะทำการเจรจาติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนให้ลูกค้าในทุกๆเรื่องรวมถึงการติดตามสินค้าการตามทวงเงินคืน
โดยต่อไปนี้จะเรียกแทนเว็บ order2easy ว่าผู้ให้บริการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนกับลูกค้าทุกกรณี ผู้ให้บริการยินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในทุกกรณี อทิเช่น ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง หรือกรณีอื่นๆในทุกกรณี เพราะผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น
ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
สินค้าในแต่ละร้านค้าหรือโรงงานอาจมีรูปภาพสินค้าเหมือนหรือคล้ายกันแต่คุณภาพสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าหรือโรงงาน จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือของปลอม แบบมีสีเป็นไปตามที่สั่งหรือไม่ เนื่องจากรูปภาพที่ทางร้านค้าหรือโรงงานจีนแสดงให้ลูกค้าเห็นอาจมีการปรับแต่งสีและความสว่างหรือตัดต่อมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณีข้างต้น
ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าผิดไม่ตรงตามที่สั่ง
กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง ทางผู้ให้บริการจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานจีน แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งค่าสินค้าและค่าขนส่ง แต่ร้านค้าหรือโรงงานจีนจะรับผิดชอบหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของร้านค้าหรือโรงงานจีน
ข้อตกลงระยะเวลาใรการสั่งซื้อสินค้า
เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้ากับร้านค้าหรือโรงงานใรประเทศจีน ระยะเวลาในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนว่าใช้เวลาในการจัดเตรียมสินค้ารวมถึงไปรษณีย์เอกชนในการจัดส่งจากโรงงานหรือร้านค้ามายังโกดังของผู้ให้บริการในประเทศจีนว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนหรือคืนสิ่นค้าได้ แต่ผู้ให้บริการจะทำการช่วยติดตามและติดต่อประสานงานให้ลูกค้า แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อความล่าช้าในทุกกรณี
ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าหรือกำจัดสินค้า
ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งและเข้ารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ในกระณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ผู้ให้บริการจะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่ารักษาสินค้า ในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง ต่อวัน หรือ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจรณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ข้อตกลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากร้านค้าหรือโรงงานจีน
เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ถ้าหากร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนไม่มีสินค้าและผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ลูกค้า ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี
การคำนวณค่าขนส่งสินค้า
ค่าขนส่งสินค้ามีอัตรที่เป็นปริมาตรและอัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์ order2easy โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่า และในการรวมบิลขนส่งเพื่อคำนวณค่าขนส่งนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อเดียวกันถึงจะนวมกันได้ และสินค้าจากร้านค้าจะต้องมาถึงภายใน 7 วัน นับแต่วันแรกที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง สินค้าที่มาหลัง 7 วัน จะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้าที่มาก่อนหน้า เศษทศนิยมของน้ำหนักปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม
เงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า
ในการเข้ารับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงทุกครั้งและเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน
เงื่อนไขในการยกเลิกคำสั่งซื้อ
การยกเลิกรายการสั่งซื้อจะต้องกระทำก่อนที่สถานการณ์สั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสำเร็จ โดยลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาเพื่อทำการยกเลิก โดยลูกค้าจะต้องตรวจทางดูความถูกต้องของการทำรายการทุกครั้งบนหน้าเว็บไซท์ว่าสถานะได้ถูกเปลี่ยนเป็นยกเลิกถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ถือว่าลูกค้าประสงค์จะสั่งซื้อทุกรายการ
เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า จะถูกจัดส่งโดยบริษัท Flash Express จำกัด เท่านั้นโดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท Flash Express จำกัด ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ ที่บริษัท Flash Express จำกัด จัดเป็นเพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติลูกค้าจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ บริษัท Flash Express จำกัด กำหนด ในกรณืที่บริษัท Flash Express จำกัด มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นเพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของบริษัท Flash Express จำกัด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัท Flash Express จำกัด เรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ flashexpress.com

กรณีสินค้าสูญหายจากการขนส่ง
ทางผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในทุกกรณี ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าจะต้องเลือกให้ทางผู้บริการตีลังไม้เพื่อปกป้องตัวสินค้า
ในกรณีสินค้าสูญหาย

ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้ง โดยค่าประกันภัยสินค้าสูญหายจะคิดในอัตรา 4% ของค่าสินค้าทั้งหมดในรายการสั่งซื้อที่สูญหาย โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า หรือ นับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังมิได้ชำระค่าขนส่งสินค้า ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระค่าขนส่งอยู่ถึงแม้สินค้าจะสูญหายหรือเสียหาย หรือถ้าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าขนส่งสินค้าแล้วมิสามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้

ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งและสั่งซื้อสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามหรือต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากรและของมีคมทุกชนิดและสารเคมีทุกชนิด อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนม สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็นสอง 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเติมเงิน
  • ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ www.order2easy.com ให้บัญชีผู้ใช้ในระบบ order2easy โดยชำระเงินตามราคาที่เติมได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการเติมเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ของผู้ให้บริการ

  • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกราคาเติมเงินได้โดยจะได้รับมูลค่าใช้งานตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากผู้ใช้บริการทำรายการเติมเงินผิดพลาด

  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการเติมเงินผ่านเว็บไซต์ order2easy และ/หรือขอยกเลิกวงเงิน ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

  • ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบของบริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ order2easy ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการเติมเงินนี้ได้
  • มูลค่าการเติมเงินและเงินในระบบสมาชิกของ order2easy ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือขอแลก หรือคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี
  • เงื่อนไขการเติมเงินนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเติมเงินนี้ได้ที่ www.order2easy.com ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการผ่านเว็บ www.order2easy.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

  • ผู้ที่ได้รับการเติมเงิน จะไม่สามารถนำมูลค่าการเติมเงินนี้ ไปรับส่วนลดรายการส่งเสริมการขายใด ๆ และโปรโมชั่นใด ๆ ทั้งสิ้นได้ และไม่สามารถขอแลก หรือคืนเป็นเงินสดได้

  • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ก่อนทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าว หากเกิดความผิดพลาดจากการโอนเงินจะไม่สามารถขอคืนจำนวนเงินดังกล่าวได้ในทุกกรณี

  • ในกรณีลูกค้าต้องการถอนเงินจากยอดเงินคงเหลือลูกค้าจะต้องทำรายการในหน้าเว็บ www.order2easy.com ด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีกดถอนเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ระบบจะตัดเงิดคงเหลือทันที แต่เงินจะเข้าบัญชีลูกค้าในช่วงระยะเวลาดำเนินการ 7-10 วัน
  • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย หรือยกเลิกตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ www.order2easy.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางเว็บไซต์ order2easy.com ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด บริษัทจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับทางบริษัทด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือแพลตฟอร์มของทางบริษัทได้
บริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • วันเกิด
  • เพศ

บริษัทจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของท่านไว้อย่างปลอดภัย และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย :
  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล>
  • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อบริษัททันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บริษัทขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
การร้องขอลบบัญชีผู้ใช้
ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการและทำการยืนยันการร้องขอลบบัญชีผู้ใช้

เงื่อนไขการเลื่อนระดับสมาชิก

การเลื่อนระดับสมาชิกจะคิดคำนวนจาก ยอดค่าขนส่งรวมเฉพาะส่วนค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทยของผู้ให้บริการเท่านั้น โดยยอดค่าขนส่งสะสมเพื่อเลื่อนระดับนั้นโปรดติดตามบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการของผู้ให้บริการแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ในทุกข้อตกลง

Office: 02-924-6489 Email: order2easy@gmail.com «Powered by © OT Commerce»